Định tuyến email

Cài đặt định tuyến email

  • Cài đặt định tuyến Email không được chấp nhận và sẽ sớm bị xóa khỏi việc sử dụng, được thay thế bằng cài đặt Định tuyến. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, cài đặt Định tuyến email vẫn hiển thị trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, được gắn nhãn bằng thẻ “không dùng nữa” màu đỏ. Các cài đặt vẫn hoạt động đối với định tuyến địa chỉ cấp miền và địa chỉ nhận toàn bộ thư, nhưng bạn không thể chỉnh sửa chúng hoặc tạo mới.
  • Nếu bạn đã sử dụng cài đặt Định tuyến email để định cấu hình định tuyến cấp miền và định tuyến địa chỉ nhận toàn bộ thư, bạn cần phải chuyển đổi cấu hình.

Định tuyến email của người dùng đến một địa chỉ khác

Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể chỉ định nơi gửi email của người dùng. Theo mặc định, email được gửi tới hộp thư đến Gmail của người nhận và tới bất kỳ đích bổ sung nào được chỉ định cho miền (như được đặt với tùy chọn Định tuyến cấp miền ). Ngoài ra, bạn có thể chuyển tiếp email của người dùng đến tối đa 12 địa chỉ email bổ sung.

Chuyển tiếp tin nhắn đến một người nhận cụ thể

1. Đăng nhập admin console tại admin.google.com -> chọn User.

2. Trong danh sách User tìm User.

3. Nhấp vào tên của người dùng để vào trang tài khoản của họ.

4. Click vào User information->Email routing.

5. Tại Email routing ->Configure email routing->Add another destination.

6. Sau đó dòng mới xuất hiện, nhập địa chỉ email chuyển tiếp cho thư của người dùng và nhấn Enter.

7. Nhấn Save.

  • Lưu ý: Bạn không thể chuyển tiếp email đến địa chỉ email được G Suite lưu trữ (bao gồm các địa chỉ khác trong miền của bạn), trừ khi tên miền của địa chỉ email đích sử dụng chuyển tiếp thư bên ngoài hoặc dịch vụ thư của bên thứ ba. Để chuyển tiếp email của người dùng tới địa chỉ G Suite, hãy yêu cầu người dùng thiết lập địa chỉ chuyển tiếp trong tài khoản Gmail của họ.
  • Địa chỉ email bạn chuyển tiếp thư đến phải được lưu trữ trên một miền hợp lệ. Nếu miền bạn đang thêm không có bản ghi MX hợp lệ, thông báo lỗi Địa chỉ email chứa tên miền không hợp lệ sẽ xuất hiện.

8. (Tùy chọn) Nếu bạn không muốn máy chủ thư G Suite cập nhật địa chỉ người nhận khi chuyển tiếp email, hãy bỏ chọn Change SMTP envelope.

9. (Tùy chọn) Để ngăn email của người dùng được chuyển tiếp đến bất kỳ đích bổ sung nào được đặt cho toàn bộ miền, hãy bỏ chọn Routes inherited from your domain. Khu miền cấp được đặt trên trang Cài đặt email. Trong hầu hết các trường hợp, để lại hộp này kiểm tra.

10. (Tùy chọn) Để ngăn không cho email của người dùng được gửi tới hộp thư đến Gmail của họ, hãy bỏ chọn hộp Email G Suite.

  • Lưu ý: Đảm bảo chọn ít nhất một trong các hộp kiểm Đích. Nếu không, email sẽ không được gửi tới người dùng. Nếu người dùng là một phần của đơn vị tổ chức được định cấu hình để định tuyến hộp thư không phải Gmail, hãy đảm bảo chọn hộp Email G Suite.

11.Click save .

Lưu ý: có thể mất một giờ để thay đổi có hiệu lực.

Định tuyến cấp tên miền

Đối với các tuyến đường cấp miền mà bạn đã định cấu hình, bạn có thể chuyển đổi cài đặt Định tuyến email thành cài đặt Định tuyến. Nếu bạn thiết lập định tuyến bắt tất cả, bạn có thể chuyển đổi cấu hình nhận toàn bộ sau khi bạn chuyển đổi tất cả các cấu hình miền bổ sung.

Chuyển đổi định tuyến cấp tên miền

1.Tại bảng điều khiển chọn Apps->G Suite-> Gmail-> Advanced settings.

2. Ở bên trái, chọn tổ chức cấp cao nhất, thường là miền của bạn.

3. Kéo xuống dòng  Email routing trong phần routing.

4. Trong phần Send bounce notifications chọn Convert. Cấu hình bạn sử dụng cho các tuyến đường cấp miền được sao chép sang cài đặt Định tuyến mới và được hiển thị trên màn hình.

5. Xem lại cấu hình và chỉnh sửa các điều khiển, nếu cần.

6. Click Add setting.

7. Lặp lại các bước 4-6 để chuyển đổi tất cả các tuyến đường bổ sung. Đối với mỗi tuyến đường trong Send bounce notifications, chọn convert.

8. Nếu bạn đã định cấu hình đ ịnh tuyến toàn tuyến cho tuyến đường chính, bạn sẽ được nhắc nhấp lại vào Convert. Nếu bạn không định cấu hình tuyến đường toàn tuyến, tất cả các điều khiển liên quan đến định tuyến toàn tuyến đều biến mất sau khi bạn chuyển đổi tuyến đường bổ sung cuối cùng.

9. Ở cuối trang Advanced settings  nhấn Save

Các bài đọc có liên quan