Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web

Trình duyệt web khuyên dùng là: Google Chrome, ít lỗi, bảo mật và có tốc độ nhanh.Đây là cách bạn có thể sử dụng Google Chrome để đăng nhập email công ty của bạn:

Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web

Bước 1: Mở trình duyệt Chrome và đăng nhập tại đường dẫn, nếu bạn chưa có phần mềm chrome tại máy bạn có thể chọn một trình duyệt khác hoặc cài đặt chrome để bắt đầu:

Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web

Bước 2: Tiến hành điền địa chỉ email công ty của bạn, nhấp chọn next:

Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web

Bước 3: Tiến hành nhập mật khẩu mặc định ban đầu do công ty của bạn cung cấp, nhấp chọn next.

Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web

Bước 4: Nếu đây là lần đầu tiên đăng nhập của bạn, bạn cần chấp nhận điều khoản sử dụng cho người dùng mới bằng cách nhấn chọn Accept.

Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web

Bước 5: Tiến hành thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu mới của bạn và nhập lại để xác nhận. Nhấp Change Password để tiếp tục. Mật khẩu mặc định của bạn sẽ được thay thế bằng mật khẩu mới mà bạn điền.

Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web

Bước 6: Bắt đầu sử dụng hộp thư của bạn.

Hướng dẫn sử dụng G Suite tại trình duyệt web