Xác nhận hóa đơn điện tử trên hệ thống Pupam

Bước 1: truy cập vào hệ thống pupam ( https://id.pupam.com/ ).

Bước 2:

Xác nhận hóa đơn điện tử trên hệ thống Pupam

 1. Chọn tab "Thanh Toán".
 2. Chọn tab " Hóa đơn điện tử".
 3. Tìm kiếm hóa đơn.
 4. Xác nhận tình trạng "xác nhận" hoặc "chưa xác nhận".
 5. Nếu chưa xác nhận thì click vào nút "xác nhận" để xác nhận hóa đơn điện tử.

Xác nhận hóa đơn điện tử trên hệ thống Pupam

 1. xác nhận tên công ty hay cá nhân đăng kí gsuite.
 2. xác nhận mã số thuế.
 3. xác nhận địa chỉ đăng kí.
 4. xác nhận email để gửi hóa đơn điện tử.
 5. Thêm ghi chú cho hóa đơn.
 6. click nút "Xác nhận" để xác nhận hóa đơn.
 7. Kiểm tra các hóa đơn đã thanh toán trên hệ thống pupam.
 8. Kiểm tra tổng số tiền đã thanh toán.