Hướng dẫn liên kiết tài khoản Pupam với Google Gmail

1: Đăng nhập vào hệ thống pupam https://id.pupam.com

Hướng dẫn liên kiết tài khoản Pupam với Google Gmail

  1. Click biểu tượng hình tròn có chứa chữ cái đầu trong tên đăng kí của bạn.
  2. Click Thông tin --> vào trang chỉnh sữa thông tin cá nhân của bạn.

Hướng dẫn liên kiết tài khoản Pupam với Google Gmail

  1. Xác nhận tài khoản muốn liên kết.
  2. Nếu tài khoản của bạn chưa liên kết --> click vào nút liên kết với tài khoản google.

Hướng dẫn liên kiết tài khoản Pupam với Google Gmail

  • Sau khi Click --> hiện của sổ thông báo liên kết thành công và nhấn nút OK --> hoàn tất và quay trở lại trang.

2: Sau khi liên kết thành công --> truy cập vào https://id.pupam.com/account/signin/?next=%2F  --> để đăng nhập vào hệ thống của pupam bằng tài khoản google.

Hướng dẫn liên kiết tài khoản Pupam với Google Gmail

  • Click vào "sign in with google"

Hướng dẫn liên kiết tài khoản Pupam với Google Gmail

  • Chọn tài khoản mà bạn liên kết với pupam để đăng nhập.
  • Nếu không có tài khoản để chọn vui lòng đăng nhập gmail mà bạn liên kết với Pupam.

3: Hủy liên kết với tài google.

Đăng nhập vào hệ thống Pupam như bước 1.

Hướng dẫn liên kiết tài khoản Pupam với Google Gmail

  • Click vào "Hủy liên kết" --> tài khoản đã hủy liên kết với google.