Quản lý người dùng của gsuite trên hệ thống của pupam

Bước 1: Truy cập vào hệ thống pupam (https://id.pupam.com/).

Bước 2:

Quản lý người dùng của gsuite trên hệ thống của pupam

 1. Chọn tab Dịch vụ.
 2. chọn tab Gsuite.
 3. click biểu tượng hành động.
 4. chọn quản lý người dùng.

Bước 3: chỉnh sữa, khóa người dùng.

Quản lý người dùng của gsuite trên hệ thống của pupam

 1. Tìm kiếm người dùng trong G suite của bạn.
 2. Tình trạng người dùng hiện tại.
 3. click vào nút này để tạo ra người dùng mới.
 4. click vào hành động này để chỉnh sữa người dùng.
 5. click vào hành động này để "tạm khóa" hoặc "active" người dùng hiện tại.

Bước 3: Tạo người dùng mới.

Quản lý người dùng của gsuite trên hệ thống của pupam

 1. điền đầy đủ họ và tên người dùng cần đăng kí.
 2. tên miền email của bạn.
 3. tích chọn để thay đổi mật khẩu khi đăng nhập vào email.
 4. sau khi điền đầy đủ thông tin --> click tạo mới để thêm người dùng.
 5. hủy bỏ hành động này.

Bước 4: chỉnh sữa thông tin người dùng trong g suite của bạn.

Quản lý người dùng của gsuite trên hệ thống của pupam

 1. thay đổi thông tin họ và tên người dùng trong g suite của bạn.
 2. thay đổi thông tin email người dùng trong gsuite của bạn.
 3. click chọn để lưu thông tin và thay đồi.
 4. click chọn để hủy thay đổi.