Hướng dẫn mua thêm giấy phép google drive

Bước 1: Truy cập vào hệ thống https://id.pupam.com/

Bước 2:

Hướng dẫn mua thêm giấy phép google drive

 

 1. Chọn tab Dịch vụ.
 2. Click hành động -->chi tiết.

Bước 3:

Hướng dẫn mua thêm giấy phép google drive

 1. Chọn google drive
 2. click hành động --> mua thêm giấy phép.

Bước 3:

Hướng dẫn mua thêm giấy phép google drive

 1. Chọn dịch vụ cần mua.
 2. chọn số lượng giấy phép cần mua thêm.
 3. xác nhận tổng số tiền.
 4. click tiếp tục để thanh toán dịch vụ

Bước 4: Xác nhận thanh toán.

Hướng dẫn mua thêm giấy phép google drive

 1. xác nhận dịch vụ đã mua.
 2. xác nhận lại tổng số tiền phải trả.
 3. kích hoạt dịch vụ xài trước trả tiền sau (chỉ được mua tối đa 10 giấy phép và áp dụng cho gói 20GB và 50GB)
 4. click hoàn tất để thanh toán dịch vụ.
 5. quay trở lại trang trước đó để mua thêm dịch vụ.