Thay đổi kế hoạch gia hạn G Suite basic tại hệ thống Pupam

Bước 1: Truy cập vào hệ thống Pupam https://id.pupam.com

Thay đổi kế hoạch gia hạn G Suite basic tại hệ thống Pupam

  1. Chọn Dịch vụ
  2. Chọn tab G Suite.
  3. Chọn Action --> xem chi tiết về sản phẩm G Suite đã mua.

Bước 2:

Thay đổi kế hoạch gia hạn G Suite basic tại hệ thống Pupam

  1. Các thông tin về G Suite của bạn.
  2. Click vào "Thay Đổi" để thay đổi kế hoạch gia hạn G Suite của bạn.

Bước 4:

Thay đổi kế hoạch gia hạn G Suite basic tại hệ thống Pupam

  1. Thanh toán theo năm
  2. Thanh toán theo năm tối ưu hóa người dùng.
  3. Hủy gia hạn tự động.
  4. Thanh toán theo tháng.
  5. sau khi chọn được các gói phù hợp click vào "Save" để lưu thay đổi này.