Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản pupam

Bước 1: đăng nhập vào hệ thống id.pupam.com

Bước 2: 

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản pupam

  1. Chọn và mục quản lý tài khoản.
  2. Chọn thông tin tài khoản.

Bước 3:

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản pupam

  1. Xác nhận thông tin tài khoản muốn đổi.
  2. Nhấp chọn thay đổi mật khẩu.